Се известуваат сите студенти на прв, втор и трет циклус на студии на Факултет за туризам и бизнис логистика дека на ден 25.3.2021 година (четврток), ќе се одржат Избори за членови и прет-седател на Факултетско студентско собрание на Факултет за туризам и бизнис логистика кои ќе се спроведат со тајно гласање по електронски пат.

Повеќе...