Според утврдените резултати Комисијата за спроведување на тајно гласање за избор на членови на Факултетско студентско собрание констатира дека во студентското собрание се избрани следниви кандидати:

Повеќе...