За факултетот

Факултетот за туризам и бизнис логистика е конципиран врз база на студиските програми на водечките европски факултети за туризам, при што се користени и досегашните искуства во нашата земја.  Идите студенти ќе имаат можност да ги изучуваат туризмот и бизнис логистиката, гастрномијата, исхраната и диететиката.  Програмите се усогласени со принципите на Болоњската декларација, со воведување на Европскиот кредит-трансфер систем и современиот начин на организирање на наставата.

Речиси сите студенти во текот на своето образование на Факултетот за туризам и бизнис логистика ќе имаат можност практично да се сретнат со својата професија преку посета на најелитни туристички дестинации во земјата и странство.

Факултетот за туризам и бизнис логистика е основан на 15 јули 2008 година при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Првата генерација студенти се запиша во учебната 2008/2009 година на насоката туризам. Седиштето на факултетот е во Гевгелија, со дисперзирани студии во Штип и Скопје.

Декан
Вонр. Проф. д-р Никола Димитров
E-mail: nikola.dimitrov@ugd.edu.mk
Телефон: +389 32 550 359

 

 
Продекан
Доц. д-р Дејан Методијески
E-mail:dejan.metodijeski@ugd.edu.mk
Телефон: +389 32 550 360